สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18663' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1203,16042,8098,8411,15441,20884,21562,20889,12594,13493,15442,1202,4065,13978,8100,5460,12592,20879 Array ( [0] => 1203 [1] => 16042 [2] => 8098 [3] => 8411 [4] => 15441 [5] => 20884 [6] => 21562 [7] => 20889 [8] => 12594 [9] => 13493 [10] => 15442 [11] => 1202 [12] => 4065 [13] => 13978 [14] => 8100 [15] => 5460 [16] => 12592 [17] => 20879 )