สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18660' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4238,23455,20156,20155,24342,1712,4289,24964,21208,20154,9271,5709,4295,13643,6233,10316,9604 Array ( [0] => 4238 [1] => 23455 [2] => 20156 [3] => 20155 [4] => 24342 [5] => 1712 [6] => 4289 [7] => 24964 [8] => 21208 [9] => 20154 [10] => 9271 [11] => 5709 [12] => 4295 [13] => 13643 [14] => 6233 [15] => 10316 [16] => 9604 )