สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22856,3101,5710,2938,8134,1175,23066,8590,20854,14121,20852,8132,4279,13005,21829,20855,14145,4683 Array ( [0] => 22856 [1] => 3101 [2] => 5710 [3] => 2938 [4] => 8134 [5] => 1175 [6] => 23066 [7] => 8590 [8] => 20854 [9] => 14121 [10] => 20852 [11] => 8132 [12] => 4279 [13] => 13005 [14] => 21829 [15] => 20855 [16] => 14145 [17] => 4683 )