สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18318' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21232,23132,14331,13790,21899,19444,19291,14328,12416,14326,19620,14333,13635,20364,15298,23889,16680,11606 Array ( [0] => 21232 [1] => 23132 [2] => 14331 [3] => 13790 [4] => 21899 [5] => 19444 [6] => 19291 [7] => 14328 [8] => 12416 [9] => 14326 [10] => 19620 [11] => 14333 [12] => 13635 [13] => 20364 [14] => 15298 [15] => 23889 [16] => 16680 [17] => 11606 )