สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18318' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22525,15303,15844,20365,14331,13792,12739,12416,14324,13622,15635,13790,15310,19620,15304,14321,16677,21900 Array ( [0] => 22525 [1] => 15303 [2] => 15844 [3] => 20365 [4] => 14331 [5] => 13792 [6] => 12739 [7] => 12416 [8] => 14324 [9] => 13622 [10] => 15635 [11] => 13790 [12] => 15310 [13] => 19620 [14] => 15304 [15] => 14321 [16] => 16677 [17] => 21900 )