สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18307' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10745,2937,4101,9948,4292,5885,9246,3854,6733,3101,9949,5701,11141,21830,4283,11577,3414,8134 Array ( [0] => 10745 [1] => 2937 [2] => 4101 [3] => 9948 [4] => 4292 [5] => 5885 [6] => 9246 [7] => 3854 [8] => 6733 [9] => 3101 [10] => 9949 [11] => 5701 [12] => 11141 [13] => 21830 [14] => 4283 [15] => 11577 [16] => 3414 [17] => 8134 )