สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13175,22045,16119,9125,11833,6121,17850,17494,13614,3522,5672,14347,1339,20257,20951,18620,493,10892 Array ( [0] => 13175 [1] => 22045 [2] => 16119 [3] => 9125 [4] => 11833 [5] => 6121 [6] => 17850 [7] => 17494 [8] => 13614 [9] => 3522 [10] => 5672 [11] => 14347 [12] => 1339 [13] => 20257 [14] => 20951 [15] => 18620 [16] => 493 [17] => 10892 )