สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10710,14089,17301,22233,7238,14740,6794,5423,14134,14032,5051,3433,24841,6869,4959,7777,24752,3179 Array ( [0] => 10710 [1] => 14089 [2] => 17301 [3] => 22233 [4] => 7238 [5] => 14740 [6] => 6794 [7] => 5423 [8] => 14134 [9] => 14032 [10] => 5051 [11] => 3433 [12] => 24841 [13] => 6869 [14] => 4959 [15] => 7777 [16] => 24752 [17] => 3179 )