สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21971,19747,20128,15833,2855,5802,13039,18545,11217,13186,9292,8399,10784,20177,5349,20172,3819,21326 Array ( [0] => 21971 [1] => 19747 [2] => 20128 [3] => 15833 [4] => 2855 [5] => 5802 [6] => 13039 [7] => 18545 [8] => 11217 [9] => 13186 [10] => 9292 [11] => 8399 [12] => 10784 [13] => 20177 [14] => 5349 [15] => 20172 [16] => 3819 [17] => 21326 )