สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18208' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6803,20629,21641,10007,4214,20788,2608,20268,6651,1290,5964,19749,10157,19083,20955,5229,15157,5175 Array ( [0] => 6803 [1] => 20629 [2] => 21641 [3] => 10007 [4] => 4214 [5] => 20788 [6] => 2608 [7] => 20268 [8] => 6651 [9] => 1290 [10] => 5964 [11] => 19749 [12] => 10157 [13] => 19083 [14] => 20955 [15] => 5229 [16] => 15157 [17] => 5175 )