สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18206' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11547,20182,24526,22753,11551,11533,22571,13079,11740,25188,11739,19132,11470,11550,22574,25081,13203,19724 Array ( [0] => 11547 [1] => 20182 [2] => 24526 [3] => 22753 [4] => 11551 [5] => 11533 [6] => 22571 [7] => 13079 [8] => 11740 [9] => 25188 [10] => 11739 [11] => 19132 [12] => 11470 [13] => 11550 [14] => 22574 [15] => 25081 [16] => 13203 [17] => 19724 )