สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18206' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19134,11098,11547,19132,13204,19131,10139,11553,11550,18211,11551,13203,17224,11739,11470,22147,13079,17223 Array ( [0] => 19134 [1] => 11098 [2] => 11547 [3] => 19132 [4] => 13204 [5] => 19131 [6] => 10139 [7] => 11553 [8] => 11550 [9] => 18211 [10] => 11551 [11] => 13203 [12] => 17224 [13] => 11739 [14] => 11470 [15] => 22147 [16] => 13079 [17] => 17223 )