สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18206' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13203,17223,11534,20180,18211,19724,11470,15786,11469,1985,21017,11103,15785,11533,11535,13204,19132,11099 Array ( [0] => 13203 [1] => 17223 [2] => 11534 [3] => 20180 [4] => 18211 [5] => 19724 [6] => 11470 [7] => 15786 [8] => 11469 [9] => 1985 [10] => 21017 [11] => 11103 [12] => 15785 [13] => 11533 [14] => 11535 [15] => 13204 [16] => 19132 [17] => 11099 )