พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1679' and ( pcharacter='92' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1332,1671,1330,1669,1667,1774,1333,1962,1313,1769,1956,1311,1768,1963,1666,1773,1955,1675 Array ( [0] => 1332 [1] => 1671 [2] => 1330 [3] => 1669 [4] => 1667 [5] => 1774 [6] => 1333 [7] => 1962 [8] => 1313 [9] => 1769 [10] => 1956 [11] => 1311 [12] => 1768 [13] => 1963 [14] => 1666 [15] => 1773 [16] => 1955 [17] => 1675 )