สินค้าหมด

2,450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16571' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,21409,22459,16591,16567,19592,19577,16594,19590,19609,16570,22871,19022,16568,16560,16593,19605,22376 Array ( [0] => 22294 [1] => 21409 [2] => 22459 [3] => 16591 [4] => 16567 [5] => 19592 [6] => 19577 [7] => 16594 [8] => 19590 [9] => 19609 [10] => 16570 [11] => 22871 [12] => 19022 [13] => 16568 [14] => 16560 [15] => 16593 [16] => 19605 [17] => 22376 )