สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16570' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16569,16554,19598,16586,23295,16550,16596,22299,16552,16555,19597,19606,19588,16592,19596,19589,16595,16580 Array ( [0] => 16569 [1] => 16554 [2] => 19598 [3] => 16586 [4] => 23295 [5] => 16550 [6] => 16596 [7] => 22299 [8] => 16552 [9] => 16555 [10] => 19597 [11] => 19606 [12] => 19588 [13] => 16592 [14] => 19596 [15] => 19589 [16] => 16595 [17] => 16580 )