สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16556' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19591,16571,22221,25390,16579,16558,20167,23295,19600,19576,16551,16582,21408,16576,16594,16547,19607,16553 Array ( [0] => 19591 [1] => 16571 [2] => 22221 [3] => 25390 [4] => 16579 [5] => 16558 [6] => 20167 [7] => 23295 [8] => 19600 [9] => 19576 [10] => 16551 [11] => 16582 [12] => 21408 [13] => 16576 [14] => 16594 [15] => 16547 [16] => 19607 [17] => 16553 )