สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19579,16569,19598,22294,16582,19577,16560,20831,16572,19582,22813,16595,16596,16589,16574,19590,16575,19608 Array ( [0] => 19579 [1] => 16569 [2] => 19598 [3] => 22294 [4] => 16582 [5] => 19577 [6] => 16560 [7] => 20831 [8] => 16572 [9] => 19582 [10] => 22813 [11] => 16595 [12] => 16596 [13] => 16589 [14] => 16574 [15] => 19590 [16] => 16575 [17] => 19608 )