สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16583,16554,22221,19607,16558,16563,19807,16587,19609,16547,23293,16556,23295,22871,16568,16572,19589,16571 Array ( [0] => 16583 [1] => 16554 [2] => 22221 [3] => 19607 [4] => 16558 [5] => 16563 [6] => 19807 [7] => 16587 [8] => 19609 [9] => 16547 [10] => 23293 [11] => 16556 [12] => 23295 [13] => 22871 [14] => 16568 [15] => 16572 [16] => 19589 [17] => 16571 )