สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21409,16572,21408,16585,16588,23469,16590,24019,16578,16564,19577,16566,19578,23460,19609,16557,16545,19610 Array ( [0] => 21409 [1] => 16572 [2] => 21408 [3] => 16585 [4] => 16588 [5] => 23469 [6] => 16590 [7] => 24019 [8] => 16578 [9] => 16564 [10] => 19577 [11] => 16566 [12] => 19578 [13] => 23460 [14] => 19609 [15] => 16557 [16] => 16545 [17] => 19610 )