สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16289' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15726,11728,17315,19317,13716,19642,10814,11068,17352,11146,11902,19016,14544,11205,21939,10817,3894,14539 Array ( [0] => 15726 [1] => 11728 [2] => 17315 [3] => 19317 [4] => 13716 [5] => 19642 [6] => 10814 [7] => 11068 [8] => 17352 [9] => 11146 [10] => 11902 [11] => 19016 [12] => 14544 [13] => 11205 [14] => 21939 [15] => 10817 [16] => 3894 [17] => 14539 )