สินค้าหมด

2,500 BAHT

Blu-ray release capturing the final stage of "JAM Project Japan Tour 2017-2018 Tokyo Dive" held at Nippon Budokan on Feb. 17, 2018. 5.1 ch surround sound.
Special Feature / Bonus Track: excerpts from "JAM Project ASIA TOUR 2018 TOKYO DIVE," making-of for the concerts in Japan, talk session between members

q select pid from dex_product where pid<>'16127' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8975,9771,10776,20795,10706,14552,20792,22714,16712,3656,8278,9939,3456,11207,7572,11172,22606,6072 Array ( [0] => 8975 [1] => 9771 [2] => 10776 [3] => 20795 [4] => 10706 [5] => 14552 [6] => 20792 [7] => 22714 [8] => 16712 [9] => 3656 [10] => 8278 [11] => 9939 [12] => 3456 [13] => 11207 [14] => 7572 [15] => 11172 [16] => 22606 [17] => 6072 )