สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16118' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2672,2090,14110,1492,6189,19234,6518,20908,1482,21689,3670,22882,17367,3162,20070,19696,23087,20991 Array ( [0] => 2672 [1] => 2090 [2] => 14110 [3] => 1492 [4] => 6189 [5] => 19234 [6] => 6518 [7] => 20908 [8] => 1482 [9] => 21689 [10] => 3670 [11] => 22882 [12] => 17367 [13] => 3162 [14] => 20070 [15] => 19696 [16] => 23087 [17] => 20991 )