สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16085' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11604,20097,20585,19899,15174,24298,5406,13794,19923,14301,12378,24299,16925,13795,23791,12178,13798,15264 Array ( [0] => 11604 [1] => 20097 [2] => 20585 [3] => 19899 [4] => 15174 [5] => 24298 [6] => 5406 [7] => 13794 [8] => 19923 [9] => 14301 [10] => 12378 [11] => 24299 [12] => 16925 [13] => 13795 [14] => 23791 [15] => 12178 [16] => 13798 [17] => 15264 )