สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10171,8969,20165,10287,2377,15789,2027,21773,5478,2389,5175,3625,7743,20310,6687,21611,6572,3660 Array ( [0] => 10171 [1] => 8969 [2] => 20165 [3] => 10287 [4] => 2377 [5] => 15789 [6] => 2027 [7] => 21773 [8] => 5478 [9] => 2389 [10] => 5175 [11] => 3625 [12] => 7743 [13] => 20310 [14] => 6687 [15] => 21611 [16] => 6572 [17] => 3660 )