สินค้าหมด

1,700 BAHT
2100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15579' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21397,9229,24507,21456,8637,4989,23180,4111,23951,10301,6846,1627,20166,8575,8616,22331,8555,7495 Array ( [0] => 21397 [1] => 9229 [2] => 24507 [3] => 21456 [4] => 8637 [5] => 4989 [6] => 23180 [7] => 4111 [8] => 23951 [9] => 10301 [10] => 6846 [11] => 1627 [12] => 20166 [13] => 8575 [14] => 8616 [15] => 22331 [16] => 8555 [17] => 7495 )