สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15541' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15547,13718,23881,14545,1365,23422,1361,1306,1369,19532,13733,22409,1362,1363,1372,8274,1375,1371 Array ( [0] => 15547 [1] => 13718 [2] => 23881 [3] => 14545 [4] => 1365 [5] => 23422 [6] => 1361 [7] => 1306 [8] => 1369 [9] => 19532 [10] => 13733 [11] => 22409 [12] => 1362 [13] => 1363 [14] => 1372 [15] => 8274 [16] => 1375 [17] => 1371 )