พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

CONNECT (Mitsuo Iwata and Suzumura Kenichi) second mini album.

q select pid from dex_product where pid<>'1528' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11222,14474,23604,22426,11042,22274,9377,22428,19751,23933,10884,5918,3890,18602,1352,2605,19701,18467 Array ( [0] => 11222 [1] => 14474 [2] => 23604 [3] => 22426 [4] => 11042 [5] => 22274 [6] => 9377 [7] => 22428 [8] => 19751 [9] => 23933 [10] => 10884 [11] => 5918 [12] => 3890 [13] => 18602 [14] => 1352 [15] => 2605 [16] => 19701 [17] => 18467 )