สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15185,1161,9520,15583,4116,1165,771,4120,9833,4986,5887,4258,19356,9834,1020,15584,13004,20902 Array ( [0] => 15185 [1] => 1161 [2] => 9520 [3] => 15583 [4] => 4116 [5] => 1165 [6] => 771 [7] => 4120 [8] => 9833 [9] => 4986 [10] => 5887 [11] => 4258 [12] => 19356 [13] => 9834 [14] => 1020 [15] => 15584 [16] => 13004 [17] => 20902 )