สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13840' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22385,18769,16261,17347,18182,16235,17349,16262,15684,23448,14467,14850,9546,16244,14150,12508,22338,19692 Array ( [0] => 22385 [1] => 18769 [2] => 16261 [3] => 17347 [4] => 18182 [5] => 16235 [6] => 17349 [7] => 16262 [8] => 15684 [9] => 23448 [10] => 14467 [11] => 14850 [12] => 9546 [13] => 16244 [14] => 14150 [15] => 12508 [16] => 22338 [17] => 19692 )