สินค้าหมด

1,150 BAHT
1400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13000' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8965,3217,770,7791,4129,4330,15584,1159,4258,9521,15583,1015,15904,5185,10023,15185,11714,3594 Array ( [0] => 8965 [1] => 3217 [2] => 770 [3] => 7791 [4] => 4129 [5] => 4330 [6] => 15584 [7] => 1159 [8] => 4258 [9] => 9521 [10] => 15583 [11] => 1015 [12] => 15904 [13] => 5185 [14] => 10023 [15] => 15185 [16] => 11714 [17] => 3594 )