สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12997' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3076,4991,13046,7495,24507,13154,8857,7471,8580,24107,22438,4299,5977,14143,6441,17933,20064,1185 Array ( [0] => 3076 [1] => 4991 [2] => 13046 [3] => 7495 [4] => 24507 [5] => 13154 [6] => 8857 [7] => 7471 [8] => 8580 [9] => 24107 [10] => 22438 [11] => 4299 [12] => 5977 [13] => 14143 [14] => 6441 [15] => 17933 [16] => 20064 [17] => 1185 )