สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12989' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6567,23884,6568,21854,14726,13408,13400,13475,10063,19412,9156,4875,22404,21146,13768,6835,24123,19429 Array ( [0] => 6567 [1] => 23884 [2] => 6568 [3] => 21854 [4] => 14726 [5] => 13408 [6] => 13400 [7] => 13475 [8] => 10063 [9] => 19412 [10] => 9156 [11] => 4875 [12] => 22404 [13] => 21146 [14] => 13768 [15] => 6835 [16] => 24123 [17] => 19429 )