สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15320,23074,23915,18778,23914,11831,11378,23326,21903,11832,23917,18179,19614,11380,18776,11830,23077,23073 Array ( [0] => 15320 [1] => 23074 [2] => 23915 [3] => 18778 [4] => 23914 [5] => 11831 [6] => 11378 [7] => 23326 [8] => 21903 [9] => 11832 [10] => 23917 [11] => 18179 [12] => 19614 [13] => 11380 [14] => 18776 [15] => 11830 [16] => 23077 [17] => 23073 )