สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18777,15320,23916,23076,20299,23072,12293,12983,11832,12984,23075,11378,11380,23077,18179,20300,19614,19027 Array ( [0] => 18777 [1] => 15320 [2] => 23916 [3] => 23076 [4] => 20299 [5] => 23072 [6] => 12293 [7] => 12983 [8] => 11832 [9] => 12984 [10] => 23075 [11] => 11378 [12] => 11380 [13] => 23077 [14] => 18179 [15] => 20300 [16] => 19614 [17] => 19027 )