สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20959,5915,5286,15778,21689,1528,6563,22774,3888,21673,6275,22113,16306,7221,1525,4695,5237,14563 Array ( [0] => 20959 [1] => 5915 [2] => 5286 [3] => 15778 [4] => 21689 [5] => 1528 [6] => 6563 [7] => 22774 [8] => 3888 [9] => 21673 [10] => 6275 [11] => 22113 [12] => 16306 [13] => 7221 [14] => 1525 [15] => 4695 [16] => 5237 [17] => 14563 )