สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11831,19027,12293,11830,11378,11380,19614,12987,11379,19613,12983,18776,18778,18777,11832,18179,20300,15320 Array ( [0] => 11831 [1] => 19027 [2] => 12293 [3] => 11830 [4] => 11378 [5] => 11380 [6] => 19614 [7] => 12987 [8] => 11379 [9] => 19613 [10] => 12983 [11] => 18776 [12] => 18778 [13] => 18777 [14] => 11832 [15] => 18179 [16] => 20300 [17] => 15320 )