สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11830,23076,23073,12293,20300,20299,11832,12984,21903,11378,19614,11831,19613,23074,23326,11379,18778,19027 Array ( [0] => 11830 [1] => 23076 [2] => 23073 [3] => 12293 [4] => 20300 [5] => 20299 [6] => 11832 [7] => 12984 [8] => 21903 [9] => 11378 [10] => 19614 [11] => 11831 [12] => 19613 [13] => 23074 [14] => 23326 [15] => 11379 [16] => 18778 [17] => 19027 )