สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1545,6633,5904,12976,5913,11209,6562,9193,4832,11985,3522,10898,4966,21611,14011,11100,10776,9194 Array ( [0] => 1545 [1] => 6633 [2] => 5904 [3] => 12976 [4] => 5913 [5] => 11209 [6] => 6562 [7] => 9193 [8] => 4832 [9] => 11985 [10] => 3522 [11] => 10898 [12] => 4966 [13] => 21611 [14] => 14011 [15] => 11100 [16] => 10776 [17] => 9194 )