สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12884' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1203,17271,11126,1202,21212,20884,6751,15442,3983,15438,13492,10381,22476,21562,15437,18621,18267,5823 Array ( [0] => 1203 [1] => 17271 [2] => 11126 [3] => 1202 [4] => 21212 [5] => 20884 [6] => 6751 [7] => 15442 [8] => 3983 [9] => 15438 [10] => 13492 [11] => 10381 [12] => 22476 [13] => 21562 [14] => 15437 [15] => 18621 [16] => 18267 [17] => 5823 )