สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12879' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5235,8119,17576,8113,10955,12110,20023,10735,5285,8586,10962,18343,21414,12339,6680,13599,15209,15604 Array ( [0] => 5235 [1] => 8119 [2] => 17576 [3] => 8113 [4] => 10955 [5] => 12110 [6] => 20023 [7] => 10735 [8] => 5285 [9] => 8586 [10] => 10962 [11] => 18343 [12] => 21414 [13] => 12339 [14] => 6680 [15] => 13599 [16] => 15209 [17] => 15604 )