สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12233' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13010,4778,6098,10750,3966,4326,4315,21134,3057,20903,18648,5056,4789,4247,20153,9518,9275,1107 Array ( [0] => 13010 [1] => 4778 [2] => 6098 [3] => 10750 [4] => 3966 [5] => 4326 [6] => 4315 [7] => 21134 [8] => 3057 [9] => 20903 [10] => 18648 [11] => 5056 [12] => 4789 [13] => 4247 [14] => 20153 [15] => 9518 [16] => 9275 [17] => 1107 )