สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3594,4128,4253,3590,4117,22337,4256,9834,4249,1163,20902,1162,10023,13003,4987,5060,9268,3065 Array ( [0] => 3594 [1] => 4128 [2] => 4253 [3] => 3590 [4] => 4117 [5] => 22337 [6] => 4256 [7] => 9834 [8] => 4249 [9] => 1163 [10] => 20902 [11] => 1162 [12] => 10023 [13] => 13003 [14] => 4987 [15] => 5060 [16] => 9268 [17] => 3065 )