สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2307,11944,11950,11945,11291,11304,11162,11298,21835,11290,11296,11302,2310,11946,11301,15611,11299,2309 Array ( [0] => 2307 [1] => 11944 [2] => 11950 [3] => 11945 [4] => 11291 [5] => 11304 [6] => 11162 [7] => 11298 [8] => 21835 [9] => 11290 [10] => 11296 [11] => 11302 [12] => 2310 [13] => 11946 [14] => 11301 [15] => 15611 [16] => 11299 [17] => 2309 )