สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11947' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15616,18184,11163,9616,21835,2307,11292,11294,11297,11951,224,11162,2309,11293,11302,15611,11290,11949 Array ( [0] => 15616 [1] => 18184 [2] => 11163 [3] => 9616 [4] => 21835 [5] => 2307 [6] => 11292 [7] => 11294 [8] => 11297 [9] => 11951 [10] => 224 [11] => 11162 [12] => 2309 [13] => 11293 [14] => 11302 [15] => 15611 [16] => 11290 [17] => 11949 )