สินค้าหมด

2,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11921' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14154,5637,7439,1707,6202,18601,18554,11085,6248,14671,22748,6869,22278,519,8272,10143,11001,21687 Array ( [0] => 14154 [1] => 5637 [2] => 7439 [3] => 1707 [4] => 6202 [5] => 18601 [6] => 18554 [7] => 11085 [8] => 6248 [9] => 14671 [10] => 22748 [11] => 6869 [12] => 22278 [13] => 519 [14] => 8272 [15] => 10143 [16] => 11001 [17] => 21687 )