สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11516' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3058,10342,5085,9591,6163,1132,9601,4778,3919,10521,1127,9070,6164,3055,6742,22557,223,4994 Array ( [0] => 3058 [1] => 10342 [2] => 5085 [3] => 9591 [4] => 6163 [5] => 1132 [6] => 9601 [7] => 4778 [8] => 3919 [9] => 10521 [10] => 1127 [11] => 9070 [12] => 6164 [13] => 3055 [14] => 6742 [15] => 22557 [16] => 223 [17] => 4994 )