สินค้าหมด

320 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11425' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8316,6462,6458,8312,6130,19560,1503,8313,19562,8325,19561,15587,8320,21022,22540,8315,22538,9370 Array ( [0] => 8316 [1] => 6462 [2] => 6458 [3] => 8312 [4] => 6130 [5] => 19560 [6] => 1503 [7] => 8313 [8] => 19562 [9] => 8325 [10] => 19561 [11] => 15587 [12] => 8320 [13] => 21022 [14] => 22540 [15] => 8315 [16] => 22538 [17] => 9370 )