สินค้าหมด

320 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11425' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19562,19561,8320,8315,11426,6462,12991,22540,6458,8318,19556,8312,8323,8314,8322,21789,22538,1503 Array ( [0] => 19562 [1] => 19561 [2] => 8320 [3] => 8315 [4] => 11426 [5] => 6462 [6] => 12991 [7] => 22540 [8] => 6458 [9] => 8318 [10] => 19556 [11] => 8312 [12] => 8323 [13] => 8314 [14] => 8322 [15] => 21789 [16] => 22538 [17] => 1503 )