สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11417' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13057,8579,9289,9290,4334,9167,5977,4291,3948,5057,19143,20843,9291,5515,3076,20050,9195,8599 Array ( [0] => 13057 [1] => 8579 [2] => 9289 [3] => 9290 [4] => 4334 [5] => 9167 [6] => 5977 [7] => 4291 [8] => 3948 [9] => 5057 [10] => 19143 [11] => 20843 [12] => 9291 [13] => 5515 [14] => 3076 [15] => 20050 [16] => 9195 [17] => 8599 )