สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11304' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18184,11299,11163,11292,3091,11298,11302,2309,11303,11291,11294,11950,14356,11295,11945,2308,11948,21835 Array ( [0] => 18184 [1] => 11299 [2] => 11163 [3] => 11292 [4] => 3091 [5] => 11298 [6] => 11302 [7] => 2309 [8] => 11303 [9] => 11291 [10] => 11294 [11] => 11950 [12] => 14356 [13] => 11295 [14] => 11945 [15] => 2308 [16] => 11948 [17] => 21835 )