สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11163' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11948,11943,11296,11164,11294,11951,11297,2308,11291,3091,11292,15611,2309,11946,11947,224,11304,2310 Array ( [0] => 11948 [1] => 11943 [2] => 11296 [3] => 11164 [4] => 11294 [5] => 11951 [6] => 11297 [7] => 2308 [8] => 11291 [9] => 3091 [10] => 11292 [11] => 15611 [12] => 2309 [13] => 11946 [14] => 11947 [15] => 224 [16] => 11304 [17] => 2310 )