สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9903,17677,9894,20947,10547,8744,8755,17701,9910,8748,17184,11088,8736,8758,8762,15565,8728,8750 Array ( [0] => 9903 [1] => 17677 [2] => 9894 [3] => 20947 [4] => 10547 [5] => 8744 [6] => 8755 [7] => 17701 [8] => 9910 [9] => 8748 [10] => 17184 [11] => 11088 [12] => 8736 [13] => 8758 [14] => 8762 [15] => 15565 [16] => 8728 [17] => 8750 )