สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11093' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8748,22556,9915,10563,11086,8762,11486,8743,17677,8758,8721,24018,21230,8763,9904,10562,11090,17184 Array ( [0] => 8748 [1] => 22556 [2] => 9915 [3] => 10563 [4] => 11086 [5] => 8762 [6] => 11486 [7] => 8743 [8] => 17677 [9] => 8758 [10] => 8721 [11] => 24018 [12] => 21230 [13] => 8763 [14] => 9904 [15] => 10562 [16] => 11090 [17] => 17184 )