สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11087' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,11092,8748,9912,9894,9913,8756,22456,9905,8733,8731,8747,11486,8752,8753,9914,11095,8750 Array ( [0] => 8757 [1] => 11092 [2] => 8748 [3] => 9912 [4] => 9894 [5] => 9913 [6] => 8756 [7] => 22456 [8] => 9905 [9] => 8733 [10] => 8731 [11] => 8747 [12] => 11486 [13] => 8752 [14] => 8753 [15] => 9914 [16] => 11095 [17] => 8750 )