สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11086' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8729,8737,11093,8754,8743,10828,8736,11097,9898,9893,9915,20953,9899,8749,8725,11452,8745,9906 Array ( [0] => 8729 [1] => 8737 [2] => 11093 [3] => 8754 [4] => 8743 [5] => 10828 [6] => 8736 [7] => 11097 [8] => 9898 [9] => 9893 [10] => 9915 [11] => 20953 [12] => 9899 [13] => 8749 [14] => 8725 [15] => 11452 [16] => 8745 [17] => 9906 )