สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,6691,5559,7356,6944,7357,6949,5854,8504,6058,5558,8477,20040,7358,5555,7256,5552,13982 Array ( [0] => 20832 [1] => 6691 [2] => 5559 [3] => 7356 [4] => 6944 [5] => 7357 [6] => 6949 [7] => 5854 [8] => 8504 [9] => 6058 [10] => 5558 [11] => 8477 [12] => 20040 [13] => 7358 [14] => 5555 [15] => 7256 [16] => 5552 [17] => 13982 )