สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11028,5854,6057,20832,5724,6946,5560,7357,6058,6142,20040,20039,23297,5874,6944,5557,6691,18915 Array ( [0] => 11028 [1] => 5854 [2] => 6057 [3] => 20832 [4] => 5724 [5] => 6946 [6] => 5560 [7] => 7357 [8] => 6058 [9] => 6142 [10] => 20040 [11] => 20039 [12] => 23297 [13] => 5874 [14] => 6944 [15] => 5557 [16] => 6691 [17] => 18915 )