สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8504,6947,5692,13054,6293,5723,22976,5724,6112,6693,20832,20039,6142,7210,18336,6865,7208,11011 Array ( [0] => 8504 [1] => 6947 [2] => 5692 [3] => 13054 [4] => 6293 [5] => 5723 [6] => 22976 [7] => 5724 [8] => 6112 [9] => 6693 [10] => 20832 [11] => 20039 [12] => 6142 [13] => 7210 [14] => 18336 [15] => 6865 [16] => 7208 [17] => 11011 )