สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11047' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,6946,18336,7256,6865,8477,11025,5724,6293,6694,18915,5874,5692,6899,7257,13054,5875,23296 Array ( [0] => 21720 [1] => 6946 [2] => 18336 [3] => 7256 [4] => 6865 [5] => 8477 [6] => 11025 [7] => 5724 [8] => 6293 [9] => 6694 [10] => 18915 [11] => 5874 [12] => 5692 [13] => 6899 [14] => 7257 [15] => 13054 [16] => 5875 [17] => 23296 )