สินค้าหมด

169 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11046' and ( pcharacter='85' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2109,2373,6116,6123,6124,5029,208,11341,2119,2334,2120,23581,6203,8952,2106,846,6535,22100 Array ( [0] => 2109 [1] => 2373 [2] => 6116 [3] => 6123 [4] => 6124 [5] => 5029 [6] => 208 [7] => 11341 [8] => 2119 [9] => 2334 [10] => 2120 [11] => 23581 [12] => 6203 [13] => 8952 [14] => 2106 [15] => 846 [16] => 6535 [17] => 22100 )