สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1875,19744,2383,18466,3873,17385,21739,19315,19988,21714,3179,14638,13786,5650,1591,17835,4970,4973 Array ( [0] => 1875 [1] => 19744 [2] => 2383 [3] => 18466 [4] => 3873 [5] => 17385 [6] => 21739 [7] => 19315 [8] => 19988 [9] => 21714 [10] => 3179 [11] => 14638 [12] => 13786 [13] => 5650 [14] => 1591 [15] => 17835 [16] => 4970 [17] => 4973 )