สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6304,641,5351,18549,3635,10705,15163,7818,4957,22145,6414,13029,17478,10449,22723,14137,5689,22629 Array ( [0] => 6304 [1] => 641 [2] => 5351 [3] => 18549 [4] => 3635 [5] => 10705 [6] => 15163 [7] => 7818 [8] => 4957 [9] => 22145 [10] => 6414 [11] => 13029 [12] => 17478 [13] => 10449 [14] => 22723 [15] => 14137 [16] => 5689 [17] => 22629 )