สินค้าหมด

89 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11042' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5259,14127,6146,9124,7453,5617,25028,21641,10272,24437,6639,11019,17396,6640,9185,5623,3874,10551 Array ( [0] => 5259 [1] => 14127 [2] => 6146 [3] => 9124 [4] => 7453 [5] => 5617 [6] => 25028 [7] => 21641 [8] => 10272 [9] => 24437 [10] => 6639 [11] => 11019 [12] => 17396 [13] => 6640 [14] => 9185 [15] => 5623 [16] => 3874 [17] => 10551 )